Hakkımızda


Portal Hukuk Bürosu, geniş çalışma alanları ile müvekkillerinin her türlü hukuki sorunlarına yönelik danışmanlık hizmeti sunmanın yanında; bu hukuki sorunların çözümlenmesi amacıyla; mahkemeler, hakemler ve icra müdürlükleri nezdinde müvekkillerini temsil görevini ifa etmektedir.

Portal Hukuk Bürosu, hukuki sorunların çözümlenmesinde, gerek meslektaşlarından gerekse uzman danışmanlardan destek alabilmektedir. Konularında uzman dört avukatın birlikteliği ile güçlenen büromuz, her işin kendisine özgü yapısının gerektirdiği işbölümü çerçevesinde çalışmaktadır.

Avukatlık, hukuksal danışmanlık ve koruyucu hukuk hizmetlerimiz ;Türkçe ve İngilizce dillerinde sunulmaktadır. Uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren Türk şirket ve şahıslarıyla Türkiye?de faaliyet gösteren yabancı kişi ve şirketler sunduğumuz hizmetlerin yararlananların önde gelenlerindendir

İlkelerimiz ;

1- Portal Hukuk, kendisine çalışma alanı seçtiği konularda sorun önleyici (koruyucu) hukuk danışmanlığı ve sorun çözücü avukatlık hizmetleri sunmaktadır.
2- Portal Hukukun misyonu, müvekkillerimize yüksek kalitede ve profesyonel bir şekilde hukuk hizmeti sunmaktır. Biliyoruz ki; müvekkillerimiz güvenlerini ve geleceklerini bize emanet etmişlerdir. Portal Hukuk olarak bu emanetin sorumluluğunu ciddiye almaktayız.
3- Hukuk mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak ve genç hukukçulara kariyer fırsatı sunmak da misyonumuzun birer parçalarını oluşturmaktadır.

Hedeflerimiz ;

1- Portal Hukuk Bürosu olarak çalışan sayısını arttırarak, hem meslektaşlarına yeni iş olanakları sunabilmek hem de değişik akış açısı ve bilgiden faydalanarak müvekkillerinin hukuki sorunlarına çözümler üretmektir.
2- Portal Hukuk Bürosunun nihai hedefi ise kurumsallaşmadır. Bunun nedeni, vizyonumuzu ve ilkelerimizi geleceğe taşımanın tek yolunun, kurumsallaşma olduğunu düşünmemizdir. Bu hedefimize ulaşabilmek için uzmanlardan ve bilişim teknolojilerinden yararlanmaktayız.

Çalışma Alanlarımız

Hizmet verdiğimiz alanları görebilirsiniz. Herhangi bir sorunuzu iletişim sayfamızdan bize gönderebilirsiniz.

Şirketler ve Şirketler Hukuku

 • Şirketlerin Kuruluş ve Tescil İşlemleri
 • Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri
 • Ulusal ve uluslararası ticari sözleşmeler
 • Ticari görüşmeler ve uzlaştırma
 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları
 • Franchising Sözleşmeleri
 • Yatırım Teşvikleri
 • Yabancı sermaye transferi
 • Sermaye artırımı ve azaltımları
 • Şirket yeniden yapılandırılması
 • Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması
 • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tasfiye
 • Resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması,işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi
 • Serbest bölgelerde şirket kuruluşları ve faaliyetleri
 • Elektronik ticaret
 • Şirket birleşmeleri ve devirleri, şirket tasfiyeleri, ortak girişim ve stratejik ortaklıklar ile ilgili konularda çalışmak ve tahmini değerlerin belirlenmesini sağlamak oldukça hassas bir konudur.
 • Her şirket işleminde, doğru yapıyı bulmak, büyük bir titizlikle risk analizi ve ileriye dönük planlama yapmak ve pazarda bir fiyat oluşturmak ve bu fiyat ile de pazarda ikna edici (etkili) olmak gerekir. Bu durumda rekabeti düzenleyen ve yönlendiren konular çok iyi anlaşılmalıdır.
 • Finans, vergi, istihdam ve fikri mülkiyet talepleri, konunun stratejik hedefleri ile bağlantılı,aynı çizgide ve paralel olmalıdır.
 • Riski en aza indirmek için şirket birleşmeleri ve devirleri ile ilgili taleplerinizde hukuk büromuz, size her türlü desteği vermeye hazırdır.

Aile Hukuku

 • Anlaşmalı Boşanma davası
 • Çekişmeli Boşanma Davası
 • Boşanma Kararının Tenzfizi
 • Mal Rejimleri
 • Evlenmeye izin
 • Evlat Edinme
 • Nafaka davaları
 • Velayet
 • Evlilik Sözleşmeleri
 • Vasilik

Bilişim Hukuku

 • Veri Güvenliği
 • Teknolojik Koruma
 • İnternet Hukuku
 • Elektronik Sözleşme ve ifası
 • Eletronik İmza
 • Mail hukuki statüsü
 • Yazlımı ve Lisansların korunması
 • Bilişim Perpektefinde İş hukuku
 • E tüketici
 • İnternet Güvenliği
 • Mobesse Kameraları
 • İnternet Ortamında Telif Hakları
 • İnternet Ortamında Kişisel Bilgi güvenliği
 • Eposta ile Tebligat
 • İçerik Sağlayıcısı
 • Erişim Sağlayıcı
 • Yer Sağlayıcısı (Hosting)
 • 5651 Sayılı Kanun ve Yönetmelik
 • Bilişim Şirketleri ve Banka İşlerinin Yükleniciliği
 • Phishing
 • Elektronik Bankacılıkta Bankanın Yükümlülüğü
 • Bilişim Suçları
 • Bilişim Delilleri
 • Alan Adları
 • Wipo
 • Tahkim
 • Spam'in hukuki açıdan önemi
 • Siber Suçlar
 • Mernis Projesi

İcra ve İflas Hukuku

 • İcra ve iflas dairesi görevlilerinin sorumluluğu ve kusurlarından doğan tazminat davaları
 • İcra dairesinin işlemlerini şikayet
 • İlamlı icra
 • Çocuk teslimi hakkında ilamların yerine getirilmesi
 • Taşınmaz boşaltılması, tahliyesi ve teslimi hakkında mahkeme kararının yerine getirilmesi
 • Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu ve gemi sicil dairelerine tebliği
 • Bir işin yapılmasına dair ilamların yerine getirilmesi
 • İrtifak hakları ile gemi üzerindeki intifa haklarına dair ilamların yerine getirilmesi
 • Para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin mahkeme kararlarının yerine getirilmesinde geri bırakılması istekleri
 • İlamsız icra
 • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
 • İcra takibine itiraz
 • İcra takibine itirazın iptali davası
 • Borçlu itirazının kesin olarak kaldırılması yolu
 • Borçlu itirazının geçici olarak kaldırılması yolu
 • Menfi tespit davası
 • İstirdat davası
 • İstihkak davası
 • İhtiyati haciz
 • İflas yolları
 • İflasın ertelenmesi davası
 • İflasın tasfiyesi
 • İflasın kapanması ve kaldırılması
 • Basit tasfiye
 • İptal davası
 • Konkordato
 • Konkordatonun tamamen ortadan kaldırılması davası
 • İflastan sonra konkordato isteği ve iflasın kaldırılması davası
 • Borçlunun hileli iflas suçu
 • Sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin yeniden yapılandırılması

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

 • Marka tescil işlemleri
 • Marka ve Patent
 • Telif Hakları Antitrust ve ticaret düzenlemeleri
 • Endüstriyel Tasarım
 • Faydalı Model
 • Yazılım lisansları haklarının korunması
 • Patent, marka ve benzeri hakların korunması
 • Uluslararası lisans ve know-how anlaşmalarının Türk Hukukuna uygun hale getirilmesi
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Fikri ve Sınai mülkiyet hakları ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
 • Telif Haklarının Korunması
 • Barkod / Bilkod Uygulamaları
 • Tescil İşlemleri (Ulusal Patent Başvurusu-Uluslararası Patent Başvurusu)
 • Patentten/ Markadan Doğan Hakkın Sona Ermesi
 • -Koruma Süresinin sona ermesi
 • -Vazgeçme
 • -Hükümsüzlük
 • Patentten/Markadan Doğan Hakka Tecavüz Halinde Açılabilecek Davalar
 • HUKUK DAVALARI
 • Tespit Davaları
 • Delillerin Tespiti
 • Tecavüzün Tespiti Davası
 • Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava
 • Eda Davaları
 • Tecavüzün Önlenmesi (Men-i) Davası
 • Tecavüzün Kaldırılması (Ref-i) Davası
 • Tazminat Davaları
 • Maddi Tazminat Davası
 • Manevi Tazminat Davası
 • İtibar Tazminat Davası
 • Gasp Davası
 • Yukarıda belirtmiş olduğumuz hukuk davalarında ileri sürülebilecek talepler arasında şunlar sayılmaktadır:
 • İhtiyati Tedbir ve Gümrükte El Koyma
 • Ürün ve Araçlara El Koyma
 • Ürün ve Mallar Üzerinde Mülkiyet Hakkının Tanınması
 • Ürün ve Malların Şekillerinin Değiştirilmesi
 • Mahkeme Hükmünün İlgililere Tebliği veya Kamuya İlan Yoluyla Duyurulması
 • Zarar Miktarını Kanıtlayan Belgelerin Karşı Taraftan İstenmesi

Sözleşmeler Hukuku

 • Genel olarak sözleşmeler; (Borçların kaynakları, Sözleşme, Sözleşmenin hukuki niteliği, İcap, Kabul, Sözleşmenin kurulma anı)
 • Sözleşme hukukuna hakim ilkeler; (Sözleşme Özgürlüğü ilkesi, Eşitlik ilkesi, Üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması, dürüstlük, Rızailik, Kusurlu sorumluluk, İvazlılık, Hakimin takdir yetkisine sahip olması)
 • Sözleşmede şekil; (Kanuni şekil - iradi şekil, Şeklin yararları, Şeklin sakıncaları, Geçerlilik koşulu olarak şekil - ispat koşulu olarak şekil, Yazılı şekil, Resmi şekil, Şekil şartına uymamanın sonuçları)
 • Sağlıklı bir sözleşme için genel çerçeve; (Taraflarının ehliyeti, Emredici Kanun Hükümlerine Aykırılık, Kamu Düzenine Aykırılık, Ahlak ve Adaba Aykırılık, Kişilik Haklarına Aykırılık, Konusu İmkansız sözleşmeler, İradeyi Sakatlayan Sebepler (hata, hile, ikrah), Muvazaa ve Gabin)
 • Sözleşmenin hazırlanması Sözleşmede bulunması gereken unsurlar Bazı sözleşme çeşitleri; (Alım satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, kefalet sözleşmesi) Pey akçesi, Pişmanlık akçesi, Cezai Şart, Fesih Hakkı
 • Borcun yerine getirilmemesi; (Alacaklının yetkileri, Borçlunun sorumluluğu, Alacaklının temerrüdü, Borçlunun temerrüdü, Fesih)
 • Sözleşmelerde kontrol noktaları Sözleşmelere ilişkin diğer hususlar; (Borcun ödendiğini ispatı, Ön sözleşme, KDV tutarının belirtilmesi, Para borçlarında faiz)

Örnek Sözleşmeler

 • Turizm Faaliyetleri
 • E-Turizm
 • Paket Tur Sözleşmeleri
 • Mesafeli Satışlara İlişkin Sözleşmeler ve Yönetmelikler
 • Ruhsat İşlemleri
 • Tüketici Hakları
 • Acenta Kuruluş ve devam Faaliyetleri
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Nezdindeki faaliyetler
 • IATA
 • Hava Yolları Kuralları
 • TURSAB
 • TUROB
 • Turizm Hukuku ve Uluslararsı Niteliği
 • Devlet Kredi Teşviği

İş Hukuku

 • Sözleşmesinin Kurulması
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri
 • Tam ve kısmi süreli iş sözleşmeleri
 • Deneme süreli ve deneme süresiz iş sözleşmesi
 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
 • Süreli fesih
 • Haklı nedenle fesih
 • Belirli süreli iş sözleşmesinde sürenin sona ermesi
 • İşçi alacakları davaları
 • Kıdem Tazminatı davası,
 • İhbar Tazminat davası,
 • Fazla Mesai davası,
 • Hizmet tespit davası
 • İşe İade davası
 • İşçi - iş veren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

Danışmanlık Hizmetleri

Ofisimiz ve avukatlarımız, şirketiniz ile işyerinde yetkili olan kişilerin, işyerinin faaliyetlerine ilişkin olarak, yazılı ya da sözlü yöneltilen hukuki sorunlarla ilgili görüş ve çözüm önerilerini, mümkün olan en kısa sürede yazılı ya da sözlü olarak bildirmektedir. Ve bu suretle şirketinize ve şahsınıza hukuki danışmanlık hizmeti verecektir. Talebiniz halinde, iş nedeniyle üçüncü kişilerle bağıtlayacağı sözleşmelerin imzalanmasından önce hukuk ofisimizce sözleşmeye ilişkin hukuki görüş ve önerilerimiz sunulur, ileride olası hukuki uyuşmazlıkların en az düzeye çekilmesine özen gösterilecektir Ofisimiz, şirketinizin ve şahsınızın acil gereksinimi halinde, tarafınızın hukuki sorunlarının irdelenmesi amacıyla yetkililerle yapılacak toplantılara katılarak görüşlerini bildirecektir.

Spor Hukuku Kamu Hukuku

 • Spor Hukuku
 • Spor Sözleşmeleri
 • Uluslararası Tahkime Başvuru(CAS)
 • Sporda Tahkim
 • Sporda Kartel Hukuku
 • Profesyonel Kulüplerin Şirketleşme Süreçleri
 • Spor Olayları ile ilgili Sorumluluk ve Sigorta Hukukları
 • Sporda Yayın Hakları
 • Sporcular- Kulüp Uyuşmazlığı
 • Teknik Direktör Kulüp Uyuşmazlığı
 • Sponsorluk sözleşmeleri
 • Reklam Anlaşmaları
 • Üyelik Sözleşmeleri
 • Spor Dernekleri Genel Kurul Toplantıları

Ceza Hukuku

 • Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü,
 • - Soruşturma aşamasından başlayarak karar düzeltme aşamasına kadar tüm destekle çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri
 • -Bankacılık suçları
 • -Bilişim Suçları
 • -Uluslararası suçlar
 • Kişilere karşı suçlar
 • Topluma karşı suçlar
 • Millete ve devlete karşı suçlar
 • Koruma tedbirleri
 • Yakalama ve gözaltı
 • Tutuklama
 • Adli kontrol
 • Arama ve el koyma
 • Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi
 • Gizli soruşturmacı ve görevlendirilmesi
 • Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat istemi
 • İfade ve sorgu
 • Savunma
 • Soruşturma
 • İhbar ve şikayet
 • Kamu davasının açılması
 • Kamu davasına katılma
 • Hükmün icrası
 • Özel yargılama usulleri
 • Uzlaşma ve müsadere

Sağlık Hukuku

 • Sağlık Hukuku
 • Hasta Hakları
 • Hekimlerin Mesleki Sorumluluğu
 • Hekim Hataları
 • Yüksek Sağlık Şurası Kararları
 • Organ Naklinin Hukuki Boyutu
 • Özel Sağlık Kuruluşlarının Sorumluluğu
 • Miras Hukuku
 • Tereke davaları
 • Yaş ve isim tashihi
 • Nüfus davaları
 • Veraset ve intikal davaları
 • Ortaklığın giderilmesi
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Vasi tayini
 • Mirasın taksimi
 • Veraset İlamının alınması
 • Belirli Mal Bırakma ve Mirasçı Atama
 • Yedek Mirasçı Atama ve Artmirasçı Atama
 • Mirastan Feragat Sözleşmesi
 • Mirasçılıktan Çıkarma
 • Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davas
 • Tenkis Davası
 • Mirasın İntikali
 • Mirasın Reddi
 • Miras Ortaklığı ve Miras Ortaklığının Sona Ermesi
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası
 • Miras Payı Üzerinde Sözleşmeler
 • Mirasta Denkleştirme

Miras Hukuku

 • Tereke davaları
 • Yaş ve isim tashihi
 • Nüfus davaları
 • Veraset ve intikal davaları
 • Ortaklığın giderilmesi
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Vasi tayini
 • Mirasın taksimi
 • Veraset İlamının alınması
 • Belirli Mal Bırakma ve Mirasçı Atama
 • Yedek Mirasçı Atama ve Artmirasçı Atama
 • Mirastan Feragat Sözleşmesi
 • Mirasçılıktan Çıkarma
 • Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası
 • Tenkis Davası
 • Mirasın İntikali
 • Mirasın Reddi
 • Miras Ortaklığı ve Miras Ortaklığının Sona Ermesi
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası
 • Miras Payı Üzerinde Sözleşmeler
 • Mirasta Denkleştirme

Yabancılar Hukuku

Yabancı geçek ve tüzel kişilere Türkiye'de gayrimenkul alım-satımı

Oturma ve çalışma izni alınması noktalarında danışmanlık ve temsil

Türk vatandaşlığına geçişte gerekli hukuksal prosedürün işletilmesi

İhracat ve ithalat hukuku

Enerji-İletişim ve Teleko

 • Yayın ve telekomünikasyon hukuku ruhsatlar ve düzenlemeler
 • Uydu Hukuku
 • Eğlence ve sanat basın yayın organları ve mevzuatı
 • TV ve diğer iletişim organları kuruluşları ve faaliyetleri ve davaları ile ilgili olarak her seviyede hukuki danışmanlık
 • İletişim organları, kuruluşları ve faaliyetleri ile ilgili olarak çıkan uyuşmazlıkların sulh veya dava yolu ile çözümü
 • Enerji projelerinin finansmanı alanında hukuki danışmanlık hizmetleri
 • Türk Madencilik mevzuatı çerçevesinde hukuki hizmetler
 • Elektrik, doğal gaz, enerji alımları, proje finansmanı ve gelişmeler, enerji düzenlemeleri ile ilgili hukuki mevzuat konusunda danışmanlık
 • Ruhsat ve izinlerin alınması konusunda temsil

Gayrimenkul Hukuku

 • Tapu iptal ve tescil davası
 • Elatmanın önlenmesi davası
 • Kamulaştırma - kamulaştırmasız elatma
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi)
 • Tahliye davaları
 • Ecrimisil davaları
 • Önalım (şufa) davası
 • İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 • Taşınmaz malların devrine ilişkin hukuki işlemler
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
 • İnşaat sözleşmesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi
 • Kira sözleşmesi
 • Yönetim planı hazırlanması

Bankacılık ve Finans Hukuku

 • Finansal anlaşmalar
 • Vadeli işlemler alım satım aracılık işlemleri
 • Sendikasyon kredileri, varlık kullanımı ve proje finansmanı, finansal kiralama ve faktöring
 • Yatırım fonları ve yatırım firmaları
 • Banka ve aracı kurumlarını denetleme konuları ve izin almaları da içeren düzenleyici konular
 • Menkul kıymetler borsası mevzuatı
 • Ulusal ve uluslararası sermaye piyasası işlemleri, öz varlık ve borç konuları, tahvil, kamu ihaleleri, kamu özvarlıklarına özel sektör yatırımları
 • Uluslararası hukuk ile ilgili uyuşmazlıklar

Tahkim-Uyuşmazlık Çözüm-Arabul

 • Her türlü ticari işlem ve davalarda temsil etme
 • Tahkim ile ilgili tüm işlemlerde ve başvurularda ICC,ICSID,UNCITRAL, AD HOC.CAS tahkim heyetlerinde temsil etme
 • Anlaşmazlıklara alternatif çözümler bulma
 • Uluslararası hukuk ile ilgili konularda hukuki yardım sağlam
 • Türkiye'den alım yapmak isteyen firmalara tedarikçi bulmak ve tedarik işlemlerinde aracılık etmek
 • Ortak Yatırımlar ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Ticari etkinlikler düzenlemek ve yönetmek
 • Eğitim danışmanlığı

Gümrük Hukuku

Gümrük Hukuku

Turizm Hukuku

Turizm Hukuku

Referanslarımız

Çalıştığımız Önemli Firmalara buradan ulaşabilirsiniz.

 • ATC TURİZM
 • BALKAN GAZETECİLİK
 • BOA PRACA (BREZİLYA)
 • BUKOMBİN.COM
 • BUONGİORNO DİGİTAL İLETİŞİM
 • COREN ELEKTRİK
 • ÇÖLGEÇEN GIDA SANAYİ
 • DİGİTÜRK
 • DORE ONLİNE ALIŞVERİŞ
 • ENERJİ FUARCILIK & GAZETECİLİK
 • ESTEWORLD SAÇ EKİM MERKEZİ
 • FURKAN GRUP
 • GENERİCA İLAÇ SANAYİ
 • GESAŞ GENEL GIDA
 • HASÇELİK
 • HİDROMAS
 • İNTERPET
 • İSTANBUL MATBAACILIK
 • İSTANBUL MOTOR SPORLARI KULUBÜ
 • KONYASPOR
 • KUMTEL
 • MECAZ REKLAM
 • MEPSAN
 • MERSİN İDMAN YURDU SK
 • MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
 • MSO REKLAM ( COMPLETO )
 • MTS GROUP ( ARİSTON )
 • RAPSODİ MOBİLYA
 • REKLAMEDYA
 • RODİMOOD ( RODİ JEANS )
 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 • TATİL COM
 • TURYAP
 • UNACORP (DOMİNİK CUMHURİYETİ)
 • YENMAK
 • MEGA CENTER İSTANBUL BAYRAMPAŞA GIDA TOPTANCILARI SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
 • SARI LACİVERTLİLER DERNEĞİ
 • ENERJİSA
 • CLK
 • ÇÖZÜM HOLDİNG A.Ş.
 • ÖZ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 • MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ
 • STARPET
 • STAROİL
 • MAKİNA MEDYA YAPIMEVİ

EKİBİMİZ

Avukatlarımız

Stajyer Avukatlarımız


Mali İşler & Yönetici Asistanı

 • Sema Çelik
 • Esma Öztürk

Takip Elemanları

 • Nusret Koray Özer
 • Yavuz Koca
 • Fatih Nuhbaşa
 • Kadir Mert
 • Ali Kavas

Call Center Personeli

  li>Hakan Duman
 • Merve Durak
 • Mahmut Yılmaz
 • Berna Özcan
 • Esra Üst
 • Esma Baynazoğlu
 • Aslı Doğan
 • Adem Özgürbüz
 • Özlem Şirin
 • Mehmet Hocaoğlu
 • Meltem Narlı
 • Bora Öztürk
 • Sema Polat

Cetring & Güvenlik Hizmetleri

 • Şengül Hançer
 • Coşkun Seven

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Formu

Formu Doldurarak İnsan Kaynaklarıyla İletişime Geçebilirsiniz.

     

   

 

İLETİŞİM

Bizimle İletişime Geçin.

İletişim Bilgileri

Portal HUKUK BÜROSU
Av. İrfan COŞKUN

Büyükdere Cad. Kugu iş Merkezi N:81
K:5 D: 9-10 Mecidiyeköy/ISTANBUL

Telefon: +90 212 212 7400

Fax: +90 212 212 7401

İletişim Formu

Formu Doldurarak Bizle İletişime Geçebilirsiniz.

       

 

Portal HUKUK BÜROSU Av. İrfan COŞKUN
© 2013,Portal HUKUK BÜROSU Av. İrfan COŞKUN. All rights reserved.